Podmínky používání těchto webových stránek

Jsme rádi, že používáte náš internetový portál http://nase.dobrotynakazdyden.eu. Doufáme, že námi nabízený obsah vám přinese užitek a najdete zde mnoho inspirujících receptů. Prosíme přečtěte si pozorně následující text.

1. Obecné

Každé použití webových stránek Naše Dobroty na každý den podléhá těmto Podmínkám používání. Portál Naše Dobroty na každý den si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění kdykoli opravit, změnit nebo nahradit Podmínky používání. Při přihlášení, nebo - v oblastech, kde přihlášení není požadováno - při přístupu k webovým stránkám uživatel souhlasí s Podmínkami použití v aktuální verzi, které jsou základem pro používání těchto webových stránek. Webové stránky Naše Dobroty na každý den vždy používáte na vlastní nebezpečí.

2. Dostupnost webových stránek

Uživatel bere na vědomí, že portál Naše Dobroty na každý den (zmiňován také jako "Naše Dobroty" nebo "Našich Dobrotách") nezodpovídá za neustálou dostupnost webových stránek, dále si vyhrazuje právo částečně nebo zcela ukončit provoz těchto webových stránek nebo k nim omezit přístup bez předchozího upozornění.

3. Používání webových stránek Naše Dobroty, jejich obsah a poskytované informace

Veškeré informace zveřejněné na Našich Dobrotách se uživatelům poskytují zdarma, není-li uvedeno jinak. Každá jiná forma použití, zejména jakýkoli druh replikace, veškeré změny nebo zařazení informací do jakékoli publikace nebo reklamy, je povolena pouze s předchozím souhlasem provozovatelů portálu a smluvních partnerů. Portál Naše Dobroty zvláště upozorňuje na skutečnost, že obsah stránek a informace zde uvedené jsou chráněny právy vlastníka (zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění). Tato práva (zejména názvy a ochranné známky) zůstávají majetkem portálu Naše Dobroty a partnerů.
Při přístupu k webovým stránkám Naše Dobroty a při jejich používání uživatel nesmí:

Naše Dobroty dále nezodpovídají za škody vzniklé zneužitím poskytnutých informací uživatelem.

4. Odkazy - Obsah a informace třetích stran

Webové stránky Naše Dobroty obsahují odkazy a reference na webové stránky třetích stran. Naše Dobroty nenesou odpovědnost za obsah těchto webových stránek, a nepovažuje tyto stránky ani jejich obsah za svůj, protože informace na těchto stránkách uvedené nemůže nijak ovlivnit. Naše Dobroty dále nenesou zodpovědnost za kvalitu, správnost a úplnost informací výslovně označených jako informace poskytované třetími stranami, včetně informací obchodních partnerů.

5. Důležité upozornění o počítačových virech

Ačkoli Naše Dobroty vyvíjí veškeré možné úsilí, aby uchránila webové stránky a jejich uživatele před viry, nemůže v tomto ohledu vydat záruku, že stránky neobsahují žádné viry. Uživatel by měl provést příslušná zabezpečovací opatření k zajištění vlastní bezpečnosti.

6. Pravidla pro používání hesel a odpovědnost

Uživatel sám zodpovídá za zabezpečení hesel a musí zabránit zneužití všech hesel (zejména v případě, že uživatel vlastní oprávnění ke změnám obsahu), která případně obdržel k použití na webových stránkách Naše Dobroty. Pokud by uživatel zjistil, že k jeho heslu získala přístup neoprávněná třetí osoba, nebo že existuje nebezpečí zneužití hesla, je povinen o této skutečnosti okamžitě informovat portál Naše Dobroty, který potom provede opatření k zablokování příslušného hesla. Bez ohledu na výše uvedené informace provozovatel nenese zodpovědnost v žádné smlouvě, občanskoprávní záležitosti ani v žádné právní teorii za případné škody vzniklé jakýmkoli zneužitím osobních hesel, pokud takové zneužití nebylo způsobeno hrubou nedbalostí zaměstnance provozovatele portálu Naše Dobroty. Provozovatel si dále vyhrazuje právo, kdykoli a bez uvedení důvodu, k zablokování dat uživatele, zrušit nebo omezit oprávnění uživatele pro přístup k oblasti chráněné heslem.

7. Právní ustanovení

Pro tyto podmínky používání jsou směrodatné zákony České Republiky. V případech, kdy se strany mohou dohodnout na místě jurisdikce, je ve všech sporech, které mohou nastat v souvislosti s používáním těchto Podmínek používání, místem jurisdikce stanovena Česká Republika.

8. Registrace, práva a povinnosti uživatelů

Žádné údaje získané od uživatelů nebudou poskytnuty žádným třetím osobám. Registrací souhlasíte s uveřejnění vašeho uživatelského jména a všech údajů, které dobrovolně poskytnete jako veřejné.
Registrací uživatelé souhlasí s přijímáním automatických emailů z tohoto portálu a také s odběrem newsletteru.
Uživatelé mají právo využívat služeb portálu Naše Dobroty a podílet se na jeho rozvoji.
Žádáme uživatele využívající tento portál, aby dbali slušných mravů a zdrželi se vulgarismů, vzájemně se nenapadali, nepoškozovali Naše Dobroty.

Uživatelé nesmí:

Žádné údaje vyplněné uživatelem nesmí porušovat zákony ČR, nesmí obsahovat vulgární výrazy, reklamu a propagaci rasismu nebo pornografie.
Uživatelé nesou odpovědnost za jimi vložený obsah. Není dovoleno vkládat zkopírované fotografie - tzn. fotografie obsahující ochranné prvky jiných stránek nebo fotografie k nimž nevlastní autorská práva.
Uživatelé jsou povinni seznámit se s aktuálním zněním Podmínek používaní.

9. Vkládání obsahu

Provozovatelé portálu uživatelům umožní vkládat obsah podle jejich oprávnění (jmenovitě: komentáře, příspěvky v diskuzi, recepty, apod.).
Provozovatel portálu si vyhrazuje právo opravit či změnit obsah dodaný uživateli.
Uživatel vložením obsahu na stránky Naše Dobroty souhlasí s jeho využitím pro propagaci stránek (zejména na sociálních sítích).
Uživatel souhlasí s trvalým umístěním jím dodaným obsahem na stránkách Naše Dobroty. Provozovatel si vyhrazuje právo zabránit uživateli znehodnocovat jím dodaný obsah a možnost obnovit všechna data jakkoli znehodnocená uživateli.
Uživatel má právo vložit ke svému receptu libovolný (vhodný) počet odkazů, ale žádný z odkazů nesmí vést na jakkoli závadné stránky. Pokud provozovatel uzná za vhodné může vložené odkazy upravit nebo smazat.

10. Ostatní

Provozovatelé stránek neručí za škody vzniklé používáním portálu Naše Dobroty. Nenesou také zodpovědnost za informace uveřejněné uživateli a případné škody vzniklé užitím těchto informací. Dále neručí za škody způsobené kliknutím na jakýkoli odkaz vedoucí na jakoukoli stránku mimo portál Naše Dobroty.
Provozovatelé stránek si vyhrazují právo smazat jakýkoliv obsah porušující Podmínky použití bez písemného upozornění.
Provozovatelé stránek si vyhrazují právo blokovat přístup nebo jinak postihovat uživatele soustavně porušující Podmínky použití.
Provozovatelé stránek si vyhrazují právo shromažďovat informace, které budou využity při blokování přístupu uživatele.
Provozovatelé stránek neručí za porušování autorských práv při přidávání článků/receptů uživateli.

Žádáme uživatele, kteří se zaregistrovali na těchto stránkách, aby vystupovali pod svým uživatelským jménem a ne pod jmény smyšlenými.
Systém ukládá data k registrované IP adrese i pokud se odhlásíte a vystupujete jako neregistrovaný. Pokud použijete jinou IP adresu, po přihlášení se ke svému uživ. účtu je nová adresa zaznamenána.
Při omezení přístupu či úplnému zablokování budou využita všechna data shromážděná k danému účtu (pokud je uživatel registrován).

11. Reklama

V případě zájmu o umístění reklamní plochy nebo sponzorovaného odkazu je nutné kontakovat správce systému (kontakt).
Jakýkoli jiný způsob reklamy než schválený administrátorem je na těchto stránkách zakázán, jmenovitě:

Provozovatelé stránek si vyhrazují právo odstranit neschválený reklamní obsah bez předešlého upozornění.
Při opakovaném vkládání stejného nebo obdobného reklamního sdělení si provozovatelé stránek vyhrazují právo zablokovat přístup uživateli, který tento obsah vkládá, a naúčtovat příslušnou částku za zveřejněné reklamní sdělení jednotlivci či firmě, která z tohoto reklamního sdělení má nebo může mít zisk.


Naše Dobroty na každý den ©.